REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.BARTMANSKA.EU

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.bartmanska.eu

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest: 

BCG Bartmanska Creative Group

Kornelówka 62A

22-424 Sitno

NIP : 9222962827 oraz adres poczty elektronicznej: contact@bartmanska.eu

1.4 Dane przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sklep lub Administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.5 Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż detaliczna odzieży damskiej oraz bielizny za pośrednictwem sieci Internet.

1.6 Do pełnego korzystania z usług Sklepu Internetowego Klient powinien korzystać z systemu posiadającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej, akceptującym pliki cookies oraz konta poczty e-mail.

  1. DEFINICJE

2.1 Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.2 Klient– (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

2.3 Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

2.4 Produkt– dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.5 Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

2.6 Sklep Internetowy – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.bartmanska.eu.

2.7 Sprzedawca; Usługodawca – BCG Bartmanska Creative Group, Kornelówka 62A, 22-424 Sitno, NIP : 9222962827 oraz adres poczty elektronicznej: contact@bartmanska.eu.

2.8 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.9 Ustawa o prawach konsumentów, ustawa– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

3.0  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

  1. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA ORAZ ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

3.1 Klient może zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Zamówienia można składać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym od dnia, w którym zamówienie zostało złożone. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie w toku składania zamówienia na stronie internetowej Sklepu danych Klienta niezbędnych do dostawy, w tym adresu poczty elektronicznej Klienta.

3.2 Po dokonaniu zamówienia należy podać adres e-mail, wybrać sposób dostawy oraz sposób płatności oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do złożenia zamówienia.

3.3 Po złożeniu zamówienia przez Klienta, potwierdzenie ukaże się na stronie internetowej Sklepu, a na podany adres poczty elektronicznej zostanie wysłany komunikat zawierający informacje dotyczące zamówionych Produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności.

3.4 Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży w przypadku, gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą, nastąpi brak autoryzacji płatności w systemie płatności elektronicznych PayU, PayPal, za pośrednictwem zwykłego przelewu bankowego lub gdy płatność nie została uiszczona.

3.5 Klient ma możliwość złożenia zamówienia w przedsprzedaży Produktu (PRE-ORDER), którego nie ma aktualnie w magazynie, ale jest w trakcie produkcji i na stronie podano termin, w którym nastąpi powiększenie stanu magazynowego tego Produktu. Termin wysyłki Produktu jest w tym przypadku ustalany indywidualnie i widnieje w opisie na stronie danego Produktu.

  1. CENA ORAZ SPOSÓB PŁATNOŚCI

4.1 Wszystkie ceny w Sklepie są podane w złotych polskich, są to ceny brutto. Ceny te stanowią pełną cenę za dany produkt bez uwzględnienia kosztów dostawy, które są doliczane do ostatecznego kosztu zamówienia w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Klient składając zamówienie jest informowany o kosztach dostawy, które łącznie składają się na wartość zamówienia.

4.2 Klient składając zamówienia ma prawo wybrać jeden ze sposobów płatności w zależności od swoich preferencji oraz wybranego sposobu dostawy. Klient powinien zapłacić cenę za zamówione Produkty wraz z kosztami dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania Potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

  1. SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY

5.1 Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2 Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3 Odbiór osobisty Produktu przez Klienta w sklepach partnerskich jest bezpłatny.

5.4 Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu: przesyłka kurierska, odbiór osobisty dostępny w sklepach partnerskich, w dni i w godzinach otwarcia tych sklepów określonych na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

5.5 Czas realizacji zamówienia wynosi 2-3 dni robocze od momentu zaksięgowania płatności, chyba, że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy lub dłuższy termin.

5.6 Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 5 Dni Roboczych od momentu zaksięgowania płatności, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.

5.7 Przy odbiorze przesyłki kurierskiej, Klient powinien w obecności kuriera dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionych Produktów. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednakowych egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

  1. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

6.2. Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży) może zostać złożona przez Klienta na przykład: w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@bartmanska.eu.

6.3 Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.4 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

  1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1 Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy.

7.2 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.3 Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakupu, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Regulamin udostępniany jest Klientowi wyłącznie w formie elektronicznej na stronie internetowej www.bartmanska.eu. Klient ma możliwość dokonania wydruku Regulaminu, a także dokonania jego zapisu na własnym nośniku danych.

8.2 Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

8.3 Administratorem i wyłącznym właścicielem Sklepu jest BCG Bartmanska Creative Group, Kornelówka 62A, 22-424 Sitno, NIP : 9222962827 oraz adres poczty elektronicznej: contact@bartmanska.eu.

8.4 Dane osobowe Klientów podawane podczas składania zamówienia w Sklepie są przetwarzane przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówień.

8.5 Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze Sklepu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia nabycie Produktów oferowanych przez Sklep.

8.6 Do umów sprzedaży zawartych w Sklepie stosuje się prawo polskie.

8.7 W zakresie dozwolonym przez prawo, Sprzedawca ma możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu, w szczególności z przyczyn wynikających ze zmiany przepisów prawa mających wpływ na postanowienia Regulaminu oraz przyczyn technicznych.

8.8 Zawartość strony internetowej Sklepu Internetowego, włącznie z tekstami, grafikami, zdjęciami, zdjęciami animowanymi, filmami, ilustracjami i w niektórych przypadkach dźwiękami i oprogramowaniem, jest własnością BCG Bartmanska Creative Group (www.bartmanska.eu). Treści te są chronione prawem autorskim i innymi prawami. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za wyraźną zgodą BCG Bartmanska Creative Group (www.bartmanska.eu).

Regulamin wchodzi w życie w dn.10.04.2019r.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart